top of page

Gizlilik ve Güvenlik

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

 • Bu Bi Surf Okulu’un internet sitesi, mobil uygulamalar ve sair yollarla ne tür kişisel veriler topladığını,

 • Bu kişisel verilerin nasıl ve ne amaçla kullanıldığını,

 • Bu Bi Surf Okulu’un bu kişisel verileri kimlerle paylaşabileceğini,

 • Kişisel verilerinizin güvenliği konusunda nasıl önlemlerin alındığını,

 • Bu Bi Surf Okulu’un işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,

 • Kişisel verilerinizin ne kadar süre ile saklanacağını, 

 • Gizlilik hakkında bilgilendirmeyi, içermektedir.

 

Gizlilik Hakkında Bilgilendirme

Bu Bi Surf Okulu’un herhangi bir kişisel bilginizi, önceden onayınız olmadan ya da mahkeme emri ya da herhangi bir diğer hukuki işlem nedeniyle yasal olarak böyle bir bilgiyi ifşa etmekle yükümlü olmadığı sürece, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceğini, dağıtmayacağını, göstermeyeceğini, vermeyeceğini, kiralamayacağını, satmayacağını ya da başka türlü aktarmayacağını, saklamak için gereken özeni göstereceğini beyan eder.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Bu Bi Surf Okulu olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle ürün ve hizmetlerimizden faydalanan Başvuru Sahipleri başta olmak üzere, Bu Bi Surf Okulu  ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Kanun’dan doğan sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İzninize istinaden üçüncü kişilere veri aktarımı söz konusu olduğu durumlarda her türlü hukuki tedbir alınmaktadır. Kişisel verileri alan üçüncü kişilerin veri koruma politikalarından ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden Bu Bi Surf Okulu sorumlu değildir.


1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Bu Bi Surf Okulu tarafından sağlanan hizmet ve Bu Bi Surf Okulu’un ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Bu Bi Surf Okulu’un internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilecektir. Bu Bi Surf Okulu’un sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz güncellenerek işlenebilecektir. 

Ayrıca, Bu Bi Surf Okulu’un hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Bu Bi Surf Okulu’un internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Bu Bi Surf Okulu’un düzenlediği organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir. 

Kapsam ve Rıza

Bu Gizlilik Bildirimi, kişisel verilerinizin tarafımızca toplanması, kullanımı, paylaşımı, muhafaza edilmesi ve korunması konularını ve bunlar ile ilgili haklarınızı açıklamaktadır. Bu Gizlilik Bildirimi, kendisine atıfta bulunulan her tür uygulama ve hizmet sunumuna uygulanacaktır. Hizmetlerimizi kullanarak ve/veya hesap oluşturarak bu Gizlilik Bildirimi ve Kullanıcı Sözleşmemizi kabul etmekte ve bu Gizlilik Bildiriminde açıklandığı üzere, kişisel verilerinizi toplamamıza, kullanmamıza, gerektiğinde üçüncü kişilerle paylaşmamıza, muhafaza etmemize ve korumamıza rıza göstermektesiniz.


Toplanan kişisel verileriniz, Bu Bi Surf Okulu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, network ortamının güven içerisinde sağlanabilmesi, deneyimleriniz göz önünde bulundurularak ilgilenebileceğiniz kampanyalara ilişkin bilgi verebilmek, memnuniyetinizi artırmak, Bu Bi Surf Okulu’un sistemi içerisinde etkinliğinizin değerlendirilebilmesi, web sitesinden satın alma yapan kullanıcıları tanıyabilmek ve potansiyel üye çevresi analizinde kullanabilmek, anlaşmalı kurumlarımız ve seçkin çözüm ortaklarımız tarafından sizlere öneriler sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili üyelerimizi bilgilendirebilmek çeşitli tanıtım ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda ve/veya fiziki ortamda anketler düzenlemek tarafınızla akdedilen sözleşmelerin koşulları,  güncel durumu ve güncellemeler ile ilgili kullanıcılar ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek sizlere hizmet ve Katma Değer sunulması, risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, araştırma yapılabilmesi, Bu Bi Surf Okulu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Bu Bi Surf Okulu’un sistemi dahilinde yer alan halihazır Üye'ler ile daha önceden Üyeliği sona ermiş kişiler arasındaki performans değerlendirmelerinin mukayese edilebilmesi, Bu Bi Surf Okulu ile iş ve işbirliği ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Bu Bi Surf Okulu’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi, hizmetlerimiz ile ilgili şikayetlerinizi ve önerilerinizi değerlendirebilmek ve uygulanması, hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılabilmesi, kimliğinizi teyit edilebilmesi ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir. 

Bu bilgilerin hangi amaçlarla toplandığı ve ne şekilde kullanacağımız konusunda mevzuatın gerekli kılması halinde ilgili hizmet kapsamında daha net bir biçimde bilgilendirilirsiniz. 


2. İşlenen ve Toplanan Kişisel Veriler

"Kişisel Veriler" terimi, işbu Politika metninde kullanıldığı biçimiyle, kimliğinizin saptanmasında kullanılabilecek tarafınıza ait ad, ikinci ad, soyadı, uyruk, yabancı kimlik numarası, T.C. Kimlik No/ Vergi Kimlik No, sabit telefon, cep telefonu, e-posta adresi, internet sitesine girip çıkıldığında tutulan log kayıtları, şirket/ işyeri adresi tipindeki bilgiler anlamına gelmektedir. Bu Bi Surf Okulu’un ürün ve hizmetlerinden kaynaklanacak nedenlerle başka veri ve bilgileri de isteme hakkı saklıdır.  

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; Bu Bi Surf Okulu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Bu Bi Surf Okulu tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Bu Bi Surf Okulu ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek ve tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Bu Bi Surf Okulu’un ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla, (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına, Bu Bi Surf Okulu’un yetkililerine, şirket hissedarlarına ve kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş ortaklarımıza, anlaşmalı kurumlarımız ve seçkin çözüm ortaklarımıza, anlaşmalı olduğumuz araştırma, tanıtım, insan kaynakları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçiler, gibi danışmanlık alınan üçüncü kişilere ve şirketlere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Bu Bi Surf Okulu olarak sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Bu Bi Surf Okulu’un sözleşme ve Kanun’dan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. 

Rızanın geri alınması Bu Gizlilik Bildirimi'nde belirtilen amaçlar ile kişisel verilerinizin kullanılması veya açıklanması ile ilgili rızanızı geri almanız durumunda, hizmetlerimizin bir kısmından ya da hiçbirinden faydalanamayabilirsiniz.

5. Kişisel Verilerin Saklanması

Başvuru sahiplerinden, Bu Bi Surf Okulu’un internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanan kişisel veriler, yalnızca ilgili mevzuata öngörülen veya mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmektedir. Muhafaza edilen veriler, verinin işlenmesindeki amaç ortadan kalktıktan sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. 

6. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

Bu Bi Surf Okulu’un, Başvuru Sahiplerinden ve kişisel verileri Bu Bi Surf Okulu tarafından işlenmiş tüm gerçek kişilerden tarafından toplanan kişisel verilere yetkisiz erişim, bilgilerin kaybedilmesi, hatalı kullanım, ifşa, değiştirilme veya izinsiz imha edilmesine karşı gerekli tüm teknik ve idari önlemleri almakla yükümlüdür. Bu Bi Surf Okulu, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Kanun’dan doğan tüm önlemleri almış olmasına karşın, ön göremeyeceği ve engelleyemeyeceği siber saldırı, veri kayıt sisteminin çökmesi, deprem, sel, yangın vb. mücbir sebeplerden dolayı sunucularının ağır tahrip olması gibi hallerden dolayı veri sahiplerinin uğradığı zararlardan sorumlu tutulamayacaktır. 

7. Kişisel Verilerin Doğru ve Güncel Tutulması

Kanun’un 4. Maddesi gereğince Bu Bi Surf Okulu’un, sizlerden topladığı kişisel verileri doğru ve güncel olarak tutmakla yükümlüdür. Sizlerin, Bu Bi Surf Okulu’un internet sitesi, sosyal medya mecraları benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda Bu Bi Surf Okulu’a vermiş olduğunuz kişisel verilerin doğru ve güncel olmamasından dolayı doğacak tüm sorumluluk tarafınıza ait olacaktır. Bu Bi Surf Okulu tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri Bu Bi Surf Okulu’a elektronik ya da fiziki ortamda ulaştıracağınız başvuru ile gerçekleştirebilirsiniz. 

8. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’dan Doğan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak sizler, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Bu Bi Surf Okulu’a iletmeniz durumunda Bu Bi Surf Okulu’un, talebin niteliğine göre talebinizi en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır. Bu kapsamda Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahiplerinin hakları şöyledir:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri ilişkin bilgi edinme,

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’un ve ilgili diğer Kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılacak işlem için kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi edinme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 • Kişisel verilerin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.


Kanun’un 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği ya da belirleyeceği diğer yöntemlerle Bu Bi Surf Okulu’a iletebilirsiniz. 

9. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

İzmir Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde 222698 sicil numarasıyla kayıtlı, 0187141107200001 MERSİS numarasına sahip, Alaçatı Mahallesi 18000 sokak no : 20 Çeşme / İzmir adresinde mukim Bu Bi Turizm Gıda Spor Malzemeleri İthalat İhracat  Limited Şirketi veri sorumlusudur. 

10. Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasında Yapılacak Değişiklikler

Bu Bi Surf Okulu’un işbu Politika metninde değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Gizlilik Politikası zaman zaman değiştirilebilir. Gizlilik Politikası güncellendiğinde web sitemizde duyurulacaktır. Politika metninde yapılacak değişiklikler ve güncel Politika metni Bu Bi Surf Okulu’un  internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanacaktır. 

11. Ticari Elektronik İletiler

Kabul etmiş olmanız halinde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle (ör. Telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, posta) Bu Bi Surf Okulu' nun ürün, hizmet ve kampanyaları için güncellemeler ve teklifler sunabiliriz.

Bu çerçevede ürün ve hizmetlerimizi belirlemek, isteklerinize uygun hale getirmek ve bir araya toplamak; fiyatları belirlemek ve ilginizi çekebilecek indirimler sunmamıza yardımcı olmak amacıyla tarafımıza verilmiş olan diğer kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

E-posta, mesaj ya da diğer doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçildiğinde size daima “ayrılma” seçeneği sunulur. Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek pazarlama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca; onayın geri alındığına ilişkin kayıtlar bu tarihten itibaren 1 yıl; ticari elektronik iletinin içeriği ve gönderiye ilişkin diğer her türlü kayıt ise gerektiğinde ilgili bakanlığa sunulmak üzere 3 yıl saklanacaktır. Süre geçtikten sonra kişisel verileriniz Bu Bi Surf Okulu tarafından veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde, bilgisayarınızın IP adresini otomatik olarak kaydetmekteyiz.

Bizimle İletişime Geçin

Gizlilik Politikası veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin herhangi bir soru veya endişenizin bulunması halinde veya bir erişim talebinizin bulunması halinde, başvuru formunu kullanarak bize aşağıdaki adreslerden ulaşabilirsiniz:

bottom of page